top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นายวรธนัท เกตุศิริ

Mr.Worathanat Ketsiri

Sorapong_Wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

วรธนัท เกตุศิริ

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

สถานะ

พนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประเภทตำแหน่ง

วิชาชีพ

การศึกษา

คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7527

0-9969-54159 (สายตรงภาควิชาฯ)

E-Mail

-

วันเริ่มปฏิบัติงาน

1 สิงหาคม 2561

bottom of page