top of page

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

Assoc. Prof. Prathuang Usaborisut, Ph.D.

Pratueang_wix.jpg

ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(1 ส.ค. 65 - ปัจจุบัน)

อาจารย์

ตำแหน่ง

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ (รศ.)

ประเภทตำแหน่ง

กลุ่มวิชาการ

การศึกษา

Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering )

University of Tsukuba (TU), Japan

M.S. (Agriculture and Forest Engineering )

University of Tsukuba (TU), Japan

B.Eng. (Agricultural Engineering)

Kasetsart University (KU), Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7116, 3529

0-3435-1896 (สายตรงภาควิชาฯ)

E-Mail

ประวัติการบริหาร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 65)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

(16 พ.ค. 60 - 2564)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(8 ธ.ค. 51 - 30 ธ.ค. 56)

กรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

(10 มี.ค. 48 - 30 ธ.ค. 56)
 

bottom of page