top of page

นางสาวกุสุมา ภิญโญ

Miss Kusuma Pinyo

Kusuma_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

กุสุมา ภิญโญ

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

พนักงานเงินรายได้

สถานะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ปฏิบัติการ

กลุ่มอำนวยการ

ประเภทตำแหน่ง

การศึกษา

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาราชภัฏนครปฐม, Thailand

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเลขานุการ  (อาคาร 9 ชั้น 3)

เบอร์โทร

0-3435-1897, 0923785995 ต่อ 7002

E-Mail

-

วันเริ่มปฏิบัติงาน

1 ตุลาคม 2566

bottom of page