top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นายแสง ทินวงษ์ปาน

Saeng_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

แสง ทินวงษ์ปาน

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

ตำแหน่ง

พนักงานเงินรายได้

พนักงานทั่วไป

การศึกษา

ม.3

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน, Thailand

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเลขานุการ

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7002

E-Mail

bottom of page