top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาทิตย์  พวงสมบัติ

Asst.Prof. Artit Phuangsombut, D.Eng.

Artit_Wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

อาทิตย์  พวงสมบัติ

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรฝ่ายกิจการนิสิต

(1 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทตำแหน่ง

กลุ่มวิชาการ

การศึกษา

D.Eng. (Agricultural Engineering,)

Kasetsart University (KU), Thailand

M.Eng. (Agricultural Engineering,)

Kasetsart University (KU), Thailand

B.S. (Agricultural Mechanization)

Kasetsart University (KU), Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

เบอร์โทร

0-3428-1074, 0-3435-1897 ต่อ 7106

0-3435-1896 (สายตรงภาควิชาฯ)

E-Mail

ตำแหน่ง

อาจารย์

bottom of page