top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นายเจษฎาพร  ด้วงแก้ว

Mr. Jetsadaphon  Duangkaeo

Jetsadaphon_300.jpg

ชื่อ-นามสกุล

เจษฎาพร  ด้วงแก้ว

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

พนักงานเงินรายได้

สถานภาพ

ตำแหน่ง

พนักงานทั่วไป

ประเภทตำแหน่ง

บริการ

การศึกษา

ม.6

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา, Thailand

สถานที่ทำงาน

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร

063-191-9041

E-Mail

-

วันเริ่มปฏิบัติงาน

1  พฤศจิกายน 2565

bottom of page