top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต

Miss Sasitorn Chonratammarit

Sasitorn_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

ศศิธร ชลรัตน์อมฤต

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

สถานะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ประเภทตำแหน่ง

อำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ

การศึกษา

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, Thailand

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเลขานุการ

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7018

E-Mail

วันเริ่มปฏิบัติงาน

10 สิงหาคม 2565

bottom of page