top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศรส ใจจิตร์

Asst.Prof.Sasarose Jaijit, D.Eng.

Sasarose_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

ศศรส ใจจิตร์

การศึกษา

D.Eng. Industrial Engineering,

Kasetsart University, Thailand

M.Eng. Industrial Engineering

Kasetsart University, Thailand

B.S. Food Engineering

Kasetsart University, Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7062

E-Mail

วันเริ่มปฏิบัติงาน

18 กุมภาพันธ์ 2562

CV

ตำแหน่ง

อาจารย์

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

bottom of page