top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต กุลสุวรรณ

Asst.Prof.Bunpoat Kunsuwan

Bunpoat_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

บรรพต กุลสุวรรณ

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(2 ต.ค. 64 - ปัจจุบัน)

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน

(27 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางวิชาการ

การศึกษา

M.Eng. (Civil Engineering)

Kasetsart University (KU), Thailand

B.Eng. (Civil Engineering)

Kasetsart University (KU), Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7400, 7428

0-3435-1851 (สายตรงภาควิชาฯ)

E-Mail

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(2 ต.ค. 60 - 1 ต.ค. 64)

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

(4 ม.ค. 60 - 1 ต.ค. 60)

ประธานโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ

(4 ม.ค. 60 - 1 ต.ค. 60)

ประวัติการบริหาร

ตำแหน่ง

อาจารย์

bottom of page