top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นางสาวสโรชา พึ่งอุบล

Miss Sarocha Phungubol

Sarocha_wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

สโรชา  พึ่งอุบล

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

สถานะ

พนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประเภทตำแหน่ง

อำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ

การศึกษา

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand

สถานที่ทำงาน

สำนักงานเลขานุการ

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7005

E-Mail

-

วันเริ่มปฏิบัติงาน

3 สิงหาคม 2566

bottom of page