top of page

นางสาวลักษณา ทรัพย์เย็น

Miss Luksana Sapyen

Laksana_Wix.jpg

ชื่อ-นามสกุล

 ลักษณา ทรัพย์เย็น

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

สถานะ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับตำแหน่ง

ชำนาญการ

ประเภทตำแหน่ง

กลุ่มอำนวยการ

การศึกษา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Thailand

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

เบอร์โทร

0-3435-1897 ต่อ 7201

06-2514-4739 (สายตรงภาควิชาฯ)

E-Mail

bottom of page