top of page
Scholarship_ban.jpg
ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต

จำนวนเงินที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้รับทุน ขึ้นอยู่กับเจ้าของทุนเป็นผู้กำหนด

1. ทุนพระราชทาน

1.1 ทุนภูมิพล

1.2 ทุนฉลองสมโภชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ

2. ทุนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

2.1 ทุนเรียนดี [รายละเอียด]

2.2 ทุนทำงาน [รายละเอียด]

2.3 ทุนขัดสน [รายละเอียด]

2.4 ทุนฉุกเฉิน [รายละเอียด]

2.5 ทุนสนับสนุนวิชาการ [รายละเอียด]

3. ทุนภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
แหล่งทุนภายในประเทศ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หลักเกณฑ์

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในปีการศึกษาก่อนหน้าขอรับทุน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

    - ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

    - ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

  * เป็นโครงการที่น่าเชื่อถือ เป็นการบำเพ็ญตนต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

KU81E77Manual-66.jpg

การชำระหนี้

- ภายหลังสำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

- ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 ปี

- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1/ปี

ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

มีทุนการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งเยาวชนสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้ ตัวอย่างทุนจากสำนักงาน ก.พ. เช่น ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปีสุดท้าย และปริญญาโท) และ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

เว็บไซต์: https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. มีการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda

ทุนจากหน่วยงานเอกชน

เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุ

แหล่งทุนภายนอกประเทศ
IntAffD_KU.jpg

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

bottom of page