top of page
dec85d3977cfbc1d016f9ccf2b2b9c0c-2.jpg
จำนวนนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคต้น(ภาคปลาย)

สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 [รายละเอียด]
สรุปจำนวนนิสิตคงเหลือ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 [รายละเอียด]

ข้อมูลนิสิตเต็มเวลา FTES

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น) (ภาคปลาย)
จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา 2553 [รายละเอียด]

อัตราสัมฤทธิ์ของนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา

อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]

อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [รายละเอียด]

อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 [รายละเอียด]
อัตราสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 [รายละเอียด]

ภาวะการได้งานทำของนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

นิสิตเต็มเวลา (จำแนกตามคณะเจ้าของรหัสรายวิชา) [รายละเอียด]
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะหางานทำของบัณฑิต [รายละเอียด]

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

bottom of page