wp2036897-2.jpg
ปฏิทินการศึกษา
Calendar2565.jpg

 ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 [Excel]

ตารางสอบ
651020Final_wix.jpg

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”