top of page
Wave
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 [รายละเอียด]
ข้อบังคับรายละเอียดวิชาของสภาวิศวกร สำหรับผู้เข้าศึกษา 2555 [รายละเอียด]

ระเบียบ

อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับ นิสิต ป.ตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]
แนวทางแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU7 [ดาวน์โหลด]
การลงทะเบียนเรียนของโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ดาวน์โหลด]

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศ มก. เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [รายละเอียด] [19 ก.ค. 57]
ประกาศ มก. เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น [รายละเอียด] [30 มิ.ย. 57]
ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
ประกาศ มก. เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]  [11 มี.ค. 57]
ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าตอบแทน สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [11 มี.ค. 57]
ประกาศ มก. (ลงวันที่ 16 มี.ค. 56) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด] [16 มี.ค. 56]
ประกาศ มก. เรื่อง ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ [รายละเอียด] [6 ก.ค. 55]
ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา [รายละเอียด] [7 เม.ย. 49]


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  [รายละเอียด] [9 พ.ย. 65]

ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างประเทศ [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 61]
ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตในประเทศ [รายละเอียด] [7 ธ.ค. 61]
ประกาศคณะฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอ Drop ล่าช้า เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [11 ก.พ. 56]
ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชานอกคณะที่ไม่ได้บังคับในหลักสูตร [รายละเอียด] [30 ม.ค. 56]
ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร (ฉบับใหม่) [รายละเอียด] [20 ส.ค. 55]
ประกาศคณะฯ เรื่อง ข้อกำหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [1 พ.ค. 55]
ประกาศคณะฯ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ [รายละเอียด] [13 ส.ค. 51]
ประกาศคณะฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีและวิชานอกหลักสูตร [รายละเอียด] [25 เม.ย. 50]

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

bottom of page