top of page
Freshy
hot_covid37-1 (1).jpg

ประกาศ COVID-19

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Read More

KU82E78Manual-Cover_wix.jpg
ED-ENGKPS KU

คู่มือนิสิตใหม่ KU82
by คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

FreshyDay_ban.jpg
ED-ENGKPS KU

Freshy Day
by องค์การบริหาร องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
18-19 มิถุนายน 2565

PRD-EngKPS65_wix.jpg
ED-ENGKPS KU

โครงการผู้บริหารคณะฯ
พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ KU82
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
19 มิถุนายน 2565

KU8281_ban.jpg
ED-ENGKPS KU

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
KU81
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Proud-ku82_wix.png
ED-ENGKPS KU

โครงการก้าวแรก
         สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
PROUD TO BE: KU 82

ClassRoom.jpg
ED-ENGKPS KU

ตารางเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
นิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิต ปี 1

- ปฏิทินการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565 (ภาคต้น/ภาคปลาย/ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2566) [รายละเอียด]
- Happy Place Center - ศูนย์สุขภาวะนิสิต @KU KPS [Facebook]
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สาหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
    ภาคปกติ 17,300.- บาท
    ภาคพิเศษ

          วิศวกรรมเกษตร 32,700.- บาท

          วิศวกรรมโยธา   32,700.- บาท
- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565  
[Excel]
- Facebook เกี่ยวกับนิสิต: งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
- เบอร์โทร งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ชั้น 1 อาคาร 9):
  0-3435-1897 ต่อ 7011, 7013,7014, 7009  หรือสายตรง 09-2378-5656

- คู่มือนิสิตใหม่ KU82/E78 [Download] 
- การแต่งกาย [รายละเอียด]

Uniform1.jpg
ShopSuit.jpg

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

bottom of page