top of page
Bundit54.jpg

ประวัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจากบางเขนมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน และให้สถาปนาขึ้นเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" อย่างเป็นทางการจึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหนึ่งในบรรดาคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสมบูรณ์

B9_05.jpg

    ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดโครงสร้างการบริหารส่วนงานโดยแบ่งหน่วยงานภายในคณะออกเป็น 10 หน่วยงาน ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร

    ด้านการเรียนการสอน ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร), วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน), วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร), วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน), วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร), วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน) และ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน), วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร) และ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งเปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

Bundit56_Stand01.jpg

   ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความเข้มแข็งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวกระบวนการและเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เทคนิคแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตผลเกษตรและอาหาร ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศและดิจิตอล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรตลอดทั้งระบบนอกจากนั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และภาคครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน หรือผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่สำคัญอาทิ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตามแนวพระราชดำริ และคณะฯ ยังทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก อาทิ การให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง วัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ล่าสุดคณะฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร เพื่อให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการทดสอบมาตรฐานของวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างของอาคารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เน้นการสร้างวิศวกรที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีต่อผู้เรียน และเน้นการพัฒนาทักษะ Soft Skills สำคัญ เช่นการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้วิศวกรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น โดยการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

     งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต เป็นงานหนึ่งในสำนักงานเลขานุการของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย 1 หน่วย คือ หน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต

งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

ประกอบด้วย 1 หน่วย คือ

1

หน่วยการศึกษาและพัฒนานิสิต

“ผลิตวิศวกรคุณภาพดี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า

เพื่อพัฒนาสังคม”

bottom of page