top of page

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย [กิจกรรม] [คู่มือ]

- การอบรมการใช้ Google Form [กิจกรรม] [คู่มือ]

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

   (ระบบจัดตารางสอบแบบ online) [กิจกรรม] [คู่มือ]

   (ระบบจัดตารางเรียนแบบ online) [กิจกรรม] [คู่มือ]

bottom of page