top of page

Award

Award
561122qa-ku2-2.jpg

รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลชนะเลิศ

จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7

ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

22 พฤศจิกายน 2556

561122qa-ku2-1.jpg

รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการลงคะแนนโหวตทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7

ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เรื่อง การลดทรัพยากรกระดาษ สำหรับการประชุม ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-meeting)

โดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

22 พฤศจิกายน 2556

bottom of page