top of page
LTWA0_wix.jpg

Lunch Talk
&

Walk Around
สายวิชาการ

KM
2566

KM

KNOWLEDGE MANAGEMENT

KM
ระดับหลักสูตร

โครงการนี้เป็นหนึ่งในสองโครงการในโครงการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2559 มีชื่อเต็มว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร (2559)

 

More Info
KM
ระดับหน่วยงานย่อย

โครงการนี้เป็นหนึ่งในสองโครงการในโครงการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2559 มีชื่อเต็มว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย (2559)

 

More Info
KM
2553-2558

โครงการจัดการความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558

 

โครงการจัดการความรู้

contact
bottom of page