top of page
EngKPSKU_logo_ (E)-PNG.png

นางสาวพิมลวรรณ ชินวงษ์เขียว

Pimonwan Chinwongkheaw

Pimonwan_150x200.jpg

ชื่อ-นามสกุล

พิมลวรรณ ชินวงษ์เขียว

ตำแหน่งทางบริหารปัจจุบัน

-

ตำแหน่ง

ลูกจ้างโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand

สถานที่ทำงาน

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร

063-191-9041

E-Mail

-

วันเริ่มปฏิบัติงาน

2 พฤศจิกายน 2563

bottom of page